معرفی بازی پسر خوانده

در بازی پسر خوانده باید خانواده مافیایی خودتان را بسازید. با لوکتو و معرفی این بازی همراه باشید.

حسام افرومند - 17 مهر 1396