نقد فیلم ملی و راه های نرفته اش

تهمینه میلانی در فیلم ملی و راه های نرفته اش، بار دیگر با جانبداری و اغراق به سراغ موضوعی مهم رفته و در نتیجه، بار دیگر در ساخت یک فیلم خوب، شکست خورده است، هر چند که شاید ساخت یک فیلم، هدف او نباشد. با لوکتو همراه باشید.

رامتین کاظمی - 20 آبان 1396